Vraag & antwoord

Regelmatig krijgen wij vragen van leerlingen en docenten over de bestedingen van de projecten. Hoe zit dat nou met die leningen en donaties? In dit artikel beantwoorden we deze veelgestelde vragen.

De Day for Change Actie is wereldburgerschap in de praktijk. Terwijl Nederlandse kinderen en jongeren met een klein beetje geld leren om op een duurzame manier meer geld te verdienen, geven ze, tegelijkertijd, een ander de kans het zelfde te doen. Day for Change besteedt het geld dat leerlingen in Nederland verdienen aan het stimuleren van ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Zo krijgen mensen wereldwijd de kans op  een duurzame manier een goed leven op te bouwen.

1)    Hoe dan?

 • Via partnerorganisaties verstrekken we leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden. Het geleende geld krijgen we na verloop van tijd retour, met rente, en wordt dan opnieuw geïnvesteerd.
 • Via partnerorganisaties doneren, oftewel geven, we geld aan projecten die mensen helpen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan, het gaat hierbij vaak om educatieprojecten of om projecten die bijdragen aan het toegankelijk maken van financiële diensten: inclusieve financiering.

2)    Partnerorganisaties?

Day for Change maakt gebruik van de ervaring en kennis van andere partijen om projecten in ontwikkelingslanden uit te voeren en te monitoren. We hebben geen eigen projectbureau. Projecten worden geselecteerd door het bestuur en moeten aan sluiten bij de missie en visie van Day for Change. Day for Change heeft projecten gesteund van bijna alle grote Nederlandse organisaties die zich bezighouden met inclusieve financiering. Sinds 2011 steunen we projecten van Aflatoun die in meer dan 100 landen sociaal-financieel onderwijs aanbiedt. Vanaf 2016 zijn we zelf ook leningen gaan verstrekken via het crowdfunding platform van Lendahand.

3)    Welke criteria hanteren wij?

Day for Change steunt vooral projecten in ontwikkelingslanden die gericht zijn op:

 • Het bevorderen van economische zelfredzaamheid;
 • Financiële educatie en het versterken van ondernemerschapsvaardigheden van kinderen, jongeren, vrouwen en kleine boeren;
 • Het vergroten van de toegang tot een breed scala aan financiële diensten. Met name spaarmogelijkheden, maar ook korte- en lange termijn kredieten, verzekeringen, elektronische betalingen (zoals mobiel bankieren) e.d.

Voor alle projecten die we steunen geld dat we duurzaamheid belangrijk vinden. We steunen geen projecten die mens, dier of de planeet schaden. We kiezen graag voor projecten die bijdragen aan een positieve duurzame verandering rondom onderwijs , duurzame energie of voedselvoorziening.

4)    Wat is inclusieve financiering?

Inclusieve financiering is een overkoepelende term waaronder ook het begrip microkrediet valt.

In veel landen is het voor arme mensen of kleine ondernemingen bijna onmogelijk om een bank- of spaarrekening te openen bij traditionele banken. Ook het afsluiten van een verzekering of een lening is moeilijk voor arme mensen en kleine bedrijfjes. Mensen kunnen niet aan de voorwaarden voldoen zoals een minimaal spaar- of leenbedrag en ze hebben geen onderpand (zekerheid voor een lening). Vaak zijn ook de kosten van financiële diensten te hoog.

Gelukkig geloven veel organisaties, net als Day for Change, dat toegang tot financiële diensten een basisvoorwaarde is voor duurzame economische groei. En die duurzame economische groei draagt bij aan het scheppen van werkgelegenheid, het stimuleren van sociale ontwikkeling en zelfontplooiing van mensen. Daarom zetten organisaties wereldwijd (en onze Koningin Maxima!) zich in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Dat noemen we inclusieve financiering. Financiële dienstverlening voor iedereen. Of simpel gezegd: geld voor iedereen.

Deze financiële diensten zoals microkrediet, microverzekeringen en soms zelfs micropensioenen worden door verschillende type organisaties aangeboden: gespecialiseerde microkredietinstellingen, spaar- en kredietcoöperaties en in een soms ook commerciële banken of telecombedrijven.

5)    Wat is het verschil tussen micro- en mesokrediet?

Met een microkrediet geef je kleine ondernemers in ontwikkelingslanden de mogelijkheid om te investeren in bijvoorbeeld de aanschaf van een koe, een geit of een naaimachine. Iets waarmee ze zelf geld kunnen verdienen waardoor zij de kans krijgen hun levensomstandigheden te verbeteren. Bij microkrediet gaat het om kleine leningen van €50 tot €1000,-. Microkrediet wordt al ruim 40 jaar ingezet om mensen in ontwikkelingslanden te helpen. Vaak met succes, maar juist dat succes maakt dat er vraag is ontstaan naar grotere leningen.

De ondernemers die zich dankzij een microkrediet ontwikkelden tot kleine of middelgrote ondernemingen kunnen vaak nog niet bij de gewone banken terecht. Terwijl deze ondernemers juist heel belangrijk zijn voor het creëren van werkgelegenheid. Daarom is er nu ook mesokrediet. Meso betekent Midden. En dat klopt precies. Mesokrediet is er voor mensen en bedrijven die te groot zijn voor de microkredietinstellingen maar te klein voor de gewone banken – de middengroep. Het gaat bij mesokrediet om grotere bedragen, soms wel oplopend tot €50.000,-.

Waar je met microkrediet investeert in een koe of een geit, leen je met mesokrediet geld uit om de melkmachine aan te schaffen. Een melkmachine is natuurlijk veel duurder dan een koe. Mesokrediet worden vaak verstrekt aan een groep ondernemers of een boerencoöperatie, zodat de lening en dus ook het risico per persoon niet te groot wordt. Met een lening van €20.000 euro kunnen bijvoorbeeld 40 melkveehouders in India een duurzame biogasvergister aanschaffen. Het is een enorm bedrag, maar de lening per persoon bedraagt slechts €500,-.

6)    Hoe werkt dat dan als wij geld uitlenen?

Bij de leningen die Day for Change verstrekt aan projecten van Lendahand gaat het vaak om mesokrediet. Hoe gaat dat in zijn werk?

Lendahand publiceert de projecten waarvoor zij financiering zoeken op hun website. Als het een project is dat past binnen de criteria van Day for Change maken wij een bijdrage over vanuit de beschikbare opbrengsten. We kunnen dus niet altijd direct aanwijzen waar het geld van een school naar toe is gegaan. De projecten die we in de lessen benoemen dienen als voorbeeld. Voor een compleet beeld van de projecten die we steunen verwijzen we graag naar onze website, daar staat altijd de meest actuele informatie. Tussen 2017-2019  hebben we ruim €40.000,- uitgeleend via Lendahand aan 11 verschillende projecten.

Day for Change spreidt het risico bij het uitlenen van geld door nooit meer dan €10.000 uit te lenen aan één project. De aflossing van de totale lening neemt meerdere jaren in beslag. Day for Change gebruikt de aflossing van de lening om nieuwe projecten te steunen. Het geld blijft dus beschikbaar ten behoeve van onze doelstellingen.

7)    Donaties?

Naast het verstrekken van leningen doneert Day for Change ook geld. Geld geven blijft belangrijk omdat toegang tot financiële dienstverlening alleen niet genoeg is. Betere financiële kennis en ondernemerschapsvaardigheden zijn net zo belangrijk. Daarvoor is onderwijs en coaching nodig met name voor kinderen en jongeren. Jonge mensen zijn nu eenmaal de toekomst – zij zijn de nieuwe uitvinders, ondernemers, wetenschappers en wereldleiders. Bijna de helft van de wereldbevolking, meer dan 3 miljard mensen, is jonger dan 25 en ca. 90 procent van die jonge mensen leeft in ontwikkelingslanden. Om  hen de kans te geven een goed leven op te bouwen is toegang tot onderwijs en zeker ook financiële educatie hard nodig. Onderwijsprojecten voeren we met name uit via onze partner Aflatoun.

8)    En duurzaamheid?

Ons doel is een wereld met gelijke kansen voor iedereen door bij te dragen aan duurzame economische ontwikkeling waarin iedereen de kans krijgt zichzelf te ontwikkelen (toegang tot goed onderwijs) en een zelfstandig bestaan op te bouwen (recht op goed werk en inkomen). Duurzame economische ontwikkeling betekent ook dat we graag willen dat de projecten waar we aan bijdragen goed zijn voor mens, dier en milieu.

9) Impact?

Soms is het lastig voor Day for Change om tijdig updates te geven over de projecten die we met de opbrengsten van de leerling-bedrijfjes steunen. Dat komt omdat Day for Change afhankelijk is van partnerorganisaties die de projecten uitvoeren en monitoren, maar ook omdat de projecten vaak meerdere jaren in beslag nemen. Tegen de tijd dat een project wordt afgerond, de resultaten bekend zijn, de impact gemeten en de lening terugbetaald,  zijn de leerlingen aan een volgend schooljaar of zelfs een nieuwe opleiding begonnen. Dat wil gelukkig niet zeggen dat er geen impact gemaakt wordt!

 • Lendahand meldt dat er bij een lening van 2.500 euro gemiddeld 1 nieuwe fulltimebaan wordt gecreëerd door de ondernemers die wij steunen.
 • Lendahand investeert graag in ondernemers die op hun beurt investeren in basisvoorzieningen voor hun gemeenschap. Zij meten de impact van een project bijvoorbeeld de hoeveelheid CO2 reductie, het aantal nieuwe toiletten of biogasvergisters.
 • Voor Aflatoun projecten meten we het succes vooral in het aantal kinderen en jongeren dat bereikt wordt.
 • Uit verschillende onderzoeken* in verschillende landen komt duidelijk naar voren dat financieel- en ondernemerschapsonderwijs, in combinatie met toegang tot financiële diensten positief bijdraagt aan:
  • het vermogen een zelfstandig bestaan op te bouwen
  • de kansen om gezond te blijven
  • een verbeterde economische en sociale positie van meisjes

(*Bron: CGAP, Worldbank e.a.)

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief